Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookie används. Läs mer

Medlemsvillkor Club INTERSPORT

Syftet med medlemskap i Club INTERSPORT är att skapa mervärde för våra medlemmar och att samla bonus genom att göra inköp i INTERSPORTs butiker och på e-handeln. Medlemmar i Club INTERSPORT erhåller förmåner i form av erbjudanden och rabatter från INTERSPORT och våra samarbetspartners. Club INTERSPORT ägs och administreras av INTERSPORT AB, (org.nr. 556079-2847).

Medlemsvillkor
1. Medlemskap i Club INTERSPORT kan endast erhållas av personer över 16 år. Medlemskapet är kostnadsfritt.
Medlemskapet är kortfritt och baserat på personnummer för bonusregistrering. Det är möjligt att sammankoppla medlemskap för att samla bonus tillsammans i samma hushåll.
Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas.

2. Bonus – Bonus utgår endast på inköp gjorda i INTERSPORTs butiker samt köp via e-handel i Sverige ienlighet med vad som följer av denna punkt. Vid inköp skall giltig legitimation uppvisas för att inköpet skall registreras som ett bonusgrundande inköp.
Finns flera medlemmar anslutna till medlemskapet räknas alla sammanslagna medlemmars inköp ihop vid beräkning av bonusgrundande inköp. Bonusgrundande inköp är endast inköp till eget hushåll. Köp av presentkort är inte bonusgrundande. För att erhålla bonus måste inköp göras på minst 2 500 kr under ett medlemsår. Ett medlemsår löper årsvis räknat från det datum medlemskapet startat, kallas nedan "medlemsår".

Handlar du för:
2 500 kr upp till 3 999 kr erhåller du 2 procent i årsbonus
4 000 kr upp till 5 999 kr erhåller du 3 procent i årsbonus
6 000 kr upp till 7 999 kr erhåller du 4 procent i årsbonus
8 000 kr upp till 9 999 kr erhåller du 5 procent i årsbonus
10 000 kr eller mer erhåller du 6 procent i årsbonus.

Bonus betalas ut i form av en bonuscheck vilken kan användas som återköpsrabatt vid inköp av varor i INTERSPORTs fysiska butiker i Sverige. Bonus betalas ut löpande vid flera tillfällen under året under medlemsåret. Medlemsår räknas från det datum medlemskapet startar och 1 år framåt.
När medlemmen kommit upp en sammanlagd summa av lägsta bonusbeloppet vid närmast påföljande utbetalningstillfälle.
I de fall medlemmen inte uppnår lägsta bonusbeloppet flyttas summan med till nästa bonusperiod. Om medlemmen år 2 uppnår lägsta bonusbeloppet kommer även föregående medlemsårs bonus betalas ut.
Bonuschecken kan inte lösas in mot kontanter

3. Force majeure m.m. – INTERSPORT är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om INTERSPORT är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av INTERSPORT om bolaget varit normalt aktsamt.
INTERSPORT ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

4. Ändring av villkoren – INTERSPORT får vidta ändring av dessa villkor om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller myndighets åtgärd. Villkoren för bonus och avgift kan således komma att förändras. Vid var tid gällande villkor för Club INTERSPORT redovisas på hemsidan www.intersport.se.

5. Giltighetstid – Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Vid uppsägning från INTERSPORTs sida tillämpas en uppsägningstid om tre månader. INTERSPORT får föreskriva viss giltighetstid för medlemskapet. Om bonusgrundande inköp inte gjorts under tre år i följd kommer medlemskapet i Club INTERSPORT att sägas upp av INTERSPORT och samtliga registrerade uppgifter om medlemmen kommer att raderas från medlemsregistret.

6. Behandling av personuppgifter – Personuppgifter och uppgifter om kontot samt inköp (kassakvittoinformation) som sker hos INTERSPORT sparas och behandlas hos INTERSPORT respektive hos INTERSPORTS samarbetspartners.
Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att administrera medlemskap och bonus samt för att administrera, analysera och samla information för att kundanpassa erbjudanden och rabatter på produkter och tjänster. Uppgifter om inköp sparas i maximalt 36 månader. Den som inte önskar mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan när som helst kontakta INTERSPORTs kundtjänst, Box 114, 431 22 MÖLNDAL, och begära en så kallad reklamspärr för medlemsutskick.
Medlemmen har rätt att från INTERSPORT få skriftlig information om behandlingen av personuppgifter som berör medlemmen. INTERSPORT kommer att på eget eller medlemmens initiativ rätta uppgifter som upptäckts vara felaktiga. Medlemmen ger också INTERSPORT och INTERSPORTs samarbetspartners rätt att nyttja dessa uppgifter i marknadsföringssyfte.

7. Samtycke till behandling av personuppgifter – Genom att acceptera villkoren för Club INTERSPORT samtycker kund till behandling av personuppgifter som beskrivits i punkt 6.